STATUTENWIJZIGING VERENIGING

zaaknummer: 931573/NW/ek

Heden de negende november tweeduizend zes,

verschenen voor mij, mr. Anna Bernarda Maria Sylvestra Wijnbeld, notaris gevestigd in de gemeente Bergen (Noord-Holland):

 1. de heer Jan Pieterde Bruin, wonende te Koedijk, gemeente Alkmaar, Harpendel 4 (postcode 1831 CM), geboren te Alkmaar op dertig september negentienhonderd tweeënveertig, gehuwd en niet geregistreerd geweest als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap (legitimatiebewijs: Nederlands paspoort nummer: ND9805835, uitgegeven te Alkmaar op achtentwintig maart tweeduizend drie),
 2. mevrouw Maaike Rita EdithRamaker-Boelens, wonende te Koedijk, gemeente Alkmaar, Saskerstraat 38 (postcode 1831 CR), geboren te Ede op zesentwintig februari negentienhonderd negenenvijftig, gehuwd en niet geregistreerd geweest als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap (legitimatiebewijs: Nederlands paspoort nummer: NF3368491, uitgegeven te Alkmaar op dertien november tweeduizend drie),

ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van de te Koedijk gevestigde vereniging “Uitvaartvereniging De Laatste Eer”, hierna te noemen “de vereniging”, kantoorhoudende te Koedijk, gemeente Alkmaar, Saskerstraat 38 (postcode 1831 CR), ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland te Alkmaar onder dossier nummer 40634785.

Verklaring

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:

–      dat voormelde vereniging werd opgericht op elf maart negentienhonderd tweeëntwintig;

–      dat ingevolge de wetswijziging de duur van de vereniging opnieuw werd vastgesteld voor een periode van negenentwintig jaar en elf maanden zodat derhalve deze termijn thans is verstreken;

–      dat de statuten van de vereniging nadien niet zijn gewijzigd;

–      dat in de algemene ledenvergadering van de vereniging, gehouden te Koedijk op eenendertig mei tweeduizend zes (31-05-2006) werd besloten tot wijziging en geheel opnieuw vaststelling van de statuten, van welk besluit blijkt uit een uittreksel uit de notulen van gemelde vergadering, welk uittreksel aan deze akte zal worden gehecht;

–      dat gemelde comparanten in gemelde vergadering werden gemachtigd al hetgeen te verrichten of te doen verrichten wat in het kader van de statutenwijziging en het passeren van de notariële akte, waarin de gewijzigde statuten worden opgenomen, noodzakelijk of nuttig mocht zijn, van welke machtiging blijkt uit eerder gemeld uittreksel uit de notulen.

Statutenwijziging

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van voormeld besluit de statuten met ingang van heden te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging draagt de naam “Uitvaartvereniging De Laatste Eer” en is gevestigd te Koedijk.

Zij heeft haar zetel in Koedijk, gemeente Alkmaar.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel om de lijkbezorging van de leden en ingeschrevenen als bedoeld in artikel 5 op passende wijze te verzorgen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. het heffen van een contributie en andere bijdragen van de leden;
 2. het vormen van een reserve;
 3. alle andere wettige middelen, die aan het gestelde doel dienstbaar kunnen zijn.

DUUR EN BOEKJAAR

Artikel 3

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar en het boekjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar.

GELDMIDDELEN

Artikel 4

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

 1. contributies;
 2. donaties van derden;
 3. bijdragen van overheids- en particuliere organen;
 4. schenkingen, erfstellingen en legaten, met dien verstande dat nalatenschappen niet worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
 5. andere inkomsten en toevallige baten.

LEDEN EN INGESCHREVENEN

Artikel 5

 1. De vereniging kent gewone leden en ereleden.

Waar in deze statuten wordt gesproken van leden wordt daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.

 1. Gewone leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die ten minste achttien jaar oud zijn en als lid zijn toegelaten.
 2. Ereleden zijn zij die zich jegens de vereniging op bijzondere eervolle wijze onderscheiden hebben en die tot erelid zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee/ derde van de geldig uitgebrachte stemmen, op voorstel van het bestuur of van ten minste vijf leden.
 3. Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan gewone leden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 12 lid 2.
 4. Ingeschrevenen zijn leden van het gezin en andere huisgenoten die door de leden zijn ingeschreven. Leden zijn verplicht om deze personen aan te melden bij de vereniging en te doen inschrijven. Hiervan zijn uitgezonderd meerderjarige inwonende kinderen die weigeren zich te doen inschrijven. Wie onder gezinsleden en huisgenoten worden begrepen, wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement. Het bepaalde in artikel 6 lid 5 is hier ook op van toepassing.
 5. Donateurs zijn zij die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering jaarlijks vast te stellen minimum bijdrage.

Donateurs hebben geen stemrecht. Zij hebben als toeschouwer steeds toegang tot alle bijeenkomsten van de vereniging en ontvangen het eventueel door de vereniging uitgegeven bulletin.

AANMELDING EN TOELATING

Artikel 6

 1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het huishoudelijk reglement.
 2. Het bestuur beslist over de toelating van leden en ingeschrevenen.
 3. Bij niet-toelating door het bestuur tot lid of ingeschrevene, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Leden dienen te wonen of gewoond te hebben in het werkgebied van de vereniging. Dit werkgebied is vastgesteld in het huishoudelijk reglement van de vereniging.
 4. Indien een lid of ingeschrevene zich niet kan verenigen met de voorwaarden als in de leden 5 en/ of 6 bedoeld opgelegd door het bestuur, kan de algemene vergadering hierover een besluit nemen dat afwijkt van het besluit van het bestuur.
 5. Ten aanzien van personen, die lijden aan een ziekte, kan het bestuur bijzondere voorwaarden stellen.
 6. Personen van vijftig jaar en ouder kunnen het lidmaatschap alleen verwerven, indien zij voldoen aan door het bestuur te stellen voorwaarden.
 7. De algemene ledenvergadering beslist over het instellen casu quo intrekken van een ledenstop.
 8. Door of vanwege het bestuur wordt een bewijs van lidmaatschap uitgereikt. Ieder lid heeft op verzoek recht op een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
 2. door het overlijden van het lid;
 3. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;
 4. door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan gedaan worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 5. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de

algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee/ derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, het reglement en/ of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.
 3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, ten opzichte van hem uit te sluiten.
 5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
 7. Bij vertrek buiten het gebied als bedoeld in artikel 6 lid 3 behoudt het lid het lidmaatschap van de vereniging, tenzij hij binnen een maand na zijn vertrek het lidmaatschap opzegt. Het lidmaatschap wordt alsdan geacht te zijn geëindigd op de dag van het vertrek.
 8. Bij het overlijden van een lid gaat het lidmaatschap over op een andere ingeschrevene van het gezin, tenzij deze bij de eerst verschijnende contributietermijn uitdrukkelijk het tegendeel te kennen geeft. In dat geval wordt deze persoon geacht nooit lid te zijn geweest.

Indien geen gezinsverband overblijft, geldt voor alleenstaande personen hetzelfde als het bepaalde in het eerste zin van dit lid.

 1. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a en d van dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.
 2. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.

 1. Het bestuur houdt een nauwkeurige administratie bij van de toegetreden leden, het eindigen van lidmaatschappen en van de samenstelling van de gezinnen en huishoudens, alsmede van de veranderingen daarin.

SCHORSING

Artikel 8

 1. Leden die handelen in strijd met statuten en/ of huishoudelijk reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering genomen heeft, of die zich schuldig maken of hebben gemaakt aan wangedrag tijdens door de vereniging georganiseerde activiteiten, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken.

Bij een schorsing voor een langere periode moet het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.

 1. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, die uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering waar hun schorsing en/ of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 9

 1. De leden zijn noch tijdens het bestaan van de vereniging noch bij de liquidatie aansprakelijkheid voor de verbintenissen van de vereniging tegenover derden.
 2. Bij liquidatie zijn de leden niet aansprakelijkheid voor de verplichtingen van de vereniging tegenover de ingeschrevenen.

RECHTEN VAN DE LEDEN

Artikel 10

 1. Door of vanwege het bestuur wordt een bewijs van lidmaatschap uitgereikt. Ieder lid heeft op verzoek recht op een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement.
 2. De aard van de lijkbezorging en de omvang van de voorzieningen worden vastgesteld door de algemene vergadering.
 3. Indien een ingeschrevene is overleden binnen het werkgebied van de vereniging, zoals bedoeld in artikel 6 lid 3, doch lijkbezorging elders wordt gewenst, zullen de nabestaanden de meerdere kosten aan de vereniging vergoeden.
 4. Voor ingeschrevenen van de vereniging die naar elders verhuisd zijn, zal de vereniging de kosten lijkbezorging vergoeden tot maximaal het bedrag dat haar een lijkbezorging overeenkomstig lid 2 van dit artikel te Koedijk kost.
 5. Indien de vereniging haar diensten verleent voor de lijkbezorging van een overledene die aangesloten was bij een zustervereniging deelnemend aan de Nederlands Verbond van Uitvaartverenigingen, zal zij niet meer dan de voor de dienstverlening door haar gemaakte kosten in rekening brengen.

DONATEURS

Artikel 11

 1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
 2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
 3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

VERPLICHTINGEN CONTRIBUTIE

Artikel 12

 1. De gewone leden zijn verplicht om een jaarlijkse bijdrage te betalen. De hoogte van deze bijdrage wordt bij besluit van de algemene vergadering vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.
 3. Het bestuur kan uitstel van betaling over een of meer termijnen verlenen indien het bestuur dit gezien de omstandigheden redelijk of wenselijk acht.
 4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR

Artikel 13

 1. Het bestuur bestaat uit een liefst oneven aantal leden met een minimum van vijf (5) waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
 2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/ of leden gestelde kandidaten voor een periode van vier jaar. Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar.
 3. De bestuursleden wijzen uit hun midden een voorzitter, eventueel een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon zijn verenigd. De bestuursleden zullen de taken in onderling overleg verdelen.
 4. De wijze van verkiezing, aftreden en/ of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het huishoudelijk reglement geregeld.
 5. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
 6. door bedanken;
 7. bij periodiek aftreden;
 8. door ontslag door de algemene ledenvergadering;
 9. bij beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging.
 10. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
 11. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacatures.
 12. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
 13. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die na goedkeuring door het bestuur in de eerstvolgende vergadering door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 14

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is ondermeer bevoegd tot:
 3. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 4. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
 5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot:
 6. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 7. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
 8. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is of een bij huishoudelijke reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan één jaar gebonden wordt;
 9. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend;
 10. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
 11. het aangaan van dadingen;
 12. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.

Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft de sub a en b bedoelde rechtshandelingen, door het bestuur tegen derden wel een beroep gedaan worden, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub c tot en met g bedoelde rechtshandelingen, geen beroep gedaan kan worden.

 1. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden van dit artikel binnen de grens van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.
 2. Het bestuur kan uit de leden één of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van drie jaar worden benoemd door de algemene vergadering.
 3. Over alles wat niet door de wet, statuten of het (huishoudelijk) reglement is geregeld, beslist het bestuur.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 16

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand februari een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en legt het bestuur, onder overlegging van een balans en een exploitatierekening, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Daarbij overlegt het bestuur tevens een begroting voor het lopende boekjaar.
 3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit. Na akkoordbevinding worden de exploitatierekening en de balans door de commissie ondertekend.

Verkiezing, vervanging en/ of aftreden van deze commissieleden worden nader geregeld bij het huishoudelijk reglement.

 1. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 2. De opdracht van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 17

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 18

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/ of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing of ontzetting uit het lidmaatschap wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

 1. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid een stem in de algemene ledenvergadering. Iedere stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 2. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
 3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
 4. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing tussen meer dan twee personen omdat door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
 5. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.

 1. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent over aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift over het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 19

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 16 lid 2 komen onder meer aan de orde:
 3. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
 4. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 16 lid 2;
 5. het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 16 lid 3;
 6. de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 16 lid 2;
 7. de benoeming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 8. de begroting voor het komende verenigingsjaar, welke door de vergadering moet worden goedgekeurd;
 9. de vaststelling van de contributie;
 10. de verkiezing en het ontslag van de bestuursleden;
 11. de verkiezing van de commissies;
 12. voorstellen van de zijde van het bestuur;
 13. voorstellen van leden, welke ten minste tien dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend; het bestuur is gehouden deze voorstellen zo spoedig mogelijk, eventueel tijdens de vergadering, ter kennis te brengen aan alle leden casu quo aanwezige leden;
 14. wat verder ter tafel komt.
 15. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 16. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste vijf stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20, of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dag- of advertentieblad, zo mogelijk het blad waarin ook de publicaties van de gemeente zijn opgenomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.

De oproeping geschiedt schriftelijk in ten minste één plaatselijk veel gelezen dag- of advertentieblad, zo mogelijk het blad waarin ook de publicaties van de gemeente zijn opgenomen, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 22 en 23.

 1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 22 en 23.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 21

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger.

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

 1. Het door de voorzitter in de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend.

Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

 1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.

Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 19 lid 4, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 22

 1. De statuten van de vereniging kunnen alleen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering ten minste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld of wordt kenbaar gemaakt waar dan wel op welke wijze de tekst van het voorstel integraal door de leden te verkrijgen is zonder dat daarvoor enige vergoeding hoeft te worden betaald.
 2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/ derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/ derde van het aantal leden aanwezig is.

Is niet twee/ derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/ derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

 1. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 2. Het bestuur is verplicht een afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten neer te leggen in het Register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de vereniging gevestigd is.

ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 23

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering; het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer andere tot vereffenaars zijn aangewezen.
 3. Het batig saldo na vereffening zal worden besteed op een door de algemene vergadering waarop tot ontbinding wordt besloten, aan te geven wijze.

(HUISHOUDELIJK) REGLEMENT

Artikel 24

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglementen vaststellen.
 2. Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 3. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 25

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 2. In geschillen tussen de vereniging en haar leden over de uitlegging en toepassing van de statuten en het Huishoudelijk Reglement beslist de algemene vergadering.
 3. In andere geschillen tussen de vereniging en haar leden wordt beslist door drie scheidslieden, die als rechtschapen personen bekend staan en naar billijkheid zullen oordelen.

Slot akte

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/ partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

————————————————————————————– Waarvan akte, in minuut is verleden te Schoorldam, gemeente Bergen (Noord-Holland), op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen, voor het verlijden een concept van de akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmede in te stemmen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.